środa, 4 marca 2009

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE NA STUDIACH DOKTORANCKICH NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UG

Dla I roku:

Stypendia dla I roku przyznawane są w oparciu o punktację z rekrutacji. W zależności od ilości pieniędzy do podziału komisja stypendialna każdorazowo ustala wysokość i ilość wypłacanych stypendiów oraz limit punktów, który kwalifikuje do otrzymywania stypendium. Całkowita kwota stypendiów dla I roku nie powinna przekraczać 25% całkowitej kwoty stypendiów wypłacanych dla wszystkich lat studiów doktoranckich. Decyzja o nieprzyznaniu stypendiów dla I roku może być podjęta wyłącznie z powodu niewystarczającej ilości pieniędzy lub braku możliwości rozstrzygnięcia, komu stypendia się należą.


Dla II, III, IV roku:

Stypendia dla II, III, IV roku przyznawane są w oparciu o punktację zgodną z poniższymi zasadami. W zależności od ilości pieniędzy do podziału komisja stypendialna każdorazowo ustala wysokość i ilość wypłacanych stypendiów oraz limit punktów, który kwalifikuje do otrzymywania stypendium. Całkowita kwota stypendiów dla II, III, IV roku nie powinna przekraczać 75% całkowitej kwoty stypendiów wypłacanych dla wszystkich lat studiów doktoranckich

I. PUBLIKACJE

(opublikowane lub przyjęte do druku w ostatnim roku akademickim od października do września – nie można zgłaszać tej samej publikacji dwa razy, przed i po opublikowaniu)

1. Recenzowane publikacje w języku innym niż polski 14 pkt.

2. Recenzowane publikacje w języku polskim 12 pkt.

3. Nierecenzowane publikacje o charakterze naukowym 3 pkt.

4. Recenzja książki opublikowana w czasopiśmie naukowym 2 pkt.

5. Opublikowane tłumaczenie tekstu naukowego 1 pkt.

II. WYSTĄPIENIA

1. Referat na międzynarodowej konferencji 4 pkt.

2. Referat na krajowej konferencji 3 pkt.

3. Inna forma wystąpienia (np. poster na konferencji, otwarty wykład, prezentacja na seminarium) 2 pkt.

III. PRAKTYKI I DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

1. Organizacja konferencji (udział w komitecie organizacyjnym), redagowanie książek lub czasopism o charakterze naukowym (bycie redaktorem) 6 pkt.

2. Staże naukowe poza UG 3 pkt.

3. Prowadzenie zajęć w ramach asystenckiej praktyki dydaktycznej 0,5 pkt. za 45 min. (godzinę lekcyjną)

4. Inna praktyka asystencka 1 pkt.

5. Udział w projekcie badawczym prowadzonym na WNS UG 1 pkt.

6. Pomoc przy organizacji konferencji lub innych wydarzeń na WNS UG 1 pkt.

IV. ŚREDNIA OCEN

1. 5,0 – 2 pkt.

2. 4,9 – 4,0 – 1 pkt.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz