poniedziałek, 23 marca 2009

Autonomia Uniwersytetu Gdańskiego

W związku z naruszeniem uniwersyteckiej autonomii przez policję na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przewodnicząca Rady Doktorantów WNS została zobowiązana do uzyskania informacji na temat stanu autonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Odpowiedź na jej zapytanie została przygotowana przez Radcę Prawnego UG. Zachęcamy społeczność akademicką do zapoznania się z jej treścią.


piątek, 20 marca 2009

List w sprawie ataku policji na studentów w Barcelonie

Gdańsk, 20.03.2009
Wydziałowa Rada Doktorantów,
Wydział Nauk Społecznych,
Uniwersytet Gdański

Do: Ambasada Królestwa Hiszpanii w Warszawie
Email: emb.esppl@mail.mae.es embesp@medianet.pl
DW: Konsulat Królestwa Hiszpanii w Gdańsku
E-mail: konsulat@profit-consult.com.pl


List w sprawie ataku policji na studentów w Barcelonie

My, Wydziałowa Rada Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec użycia przemocy przez hiszpańską policję w stosunku do pokojowego protestu studentów z uniwersytetu w Barcelonie. Nie mieści nam się w głowach, że policja w państwie nazywanym demokratycznym stosuje takie same metody, jakie stosował reżim komunistyczny w Polsce w ubiegłym stuleciu. Zdjęcia bitych pałkami studentów z Barcelony przypominają nam sceny z wydarzeń marcowych 1968 roku w Polsce. Wtedy też na bezbronne i pokojowo protestujące osoby wysłano uzbrojonych osiłków z pałkami.

Pytamy się, jak to jest możliwe, że na terenie Unii Europejskiej dochodzi do aktów policyjnej przemocy w stosunku do ludzi, którzy korzystają z demokratycznego prawa do protestu? Żądamy wyjaśnień w tej sprawie ze strony władz Hiszpanii i domagamy się natychmiastowego zaprzestania stosowania przemocy wobec protestujących studentów! Solidaryzując się z protestującymi studentami w Barcelonie i zgadzając się z ich postulatami, nie zgodzimy się na definiowanie Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej w autorytarny sposób przy użyciu pałek policyjnych.

Wydziałowa Rada Doktorantów

piątek, 13 marca 2009

Usunąć "Jelita/DNA" z budynku Wydziału Nauk Społecznych

Gdańsk, 12.03.2009
Wydziałowa Rada Doktorantów
Wydziału Nauk Społecznych UG
e-mail: dokwns@ug.gda.pl
pokój A304 budynek WNS


Do:
Dziekan WNS, prof. UG dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

Do wiadomości:
studenci, pracownicy i doktoranci WNSWNIOSEK

dotyczy: usunięcia instalacji "Jelita/DNA" z budynku Wydziału Nauk Społecznych


W nawiązaniu do sytuacji finansowej Wydziału Nauk Społecznych, chcielibyśmy dowiedzieć się o cel oraz koszty montażu i utrzymania instalacji przypominającej ogromne jelita lub spiralę DNA, która pojawiła się w budynku WNS. Nasze zastrzeżenia budzą:
  • głośny szum "dekoracji", który zakłóca przestrzeń wspólną i uniemożliwia odpoczynek i wymianę myśli;
  • niepotrzebne zużycie energii elektrycznej, co jest sprzeczne z ideą zrównoważonego rozwoju, o której mówi się na uniwersytecie (w trakcie zajęć, konferencji i przy składaniu wniosków o finansowanie badań);
  • koszty związane z utrzymaniem nowego-tworu w sytuacji obcinania wydatków na bieżące funkcjonowanie Wydziału (papier, tablice informacyjne, nowe komputery) oraz w kontekście niewypłacania stypendiów doktoranckich;
  • walory estetyczne "rzeźby" Jelita/DNA, która po pierwsze nie koresponduje z przedmiotem zainteresowań nauk społecznych, co więcej może być interpretowana jako dominacja paradygmatu pozytywistyczno-przyrodniczego. Po drugie, instalacja nie zawiera żadnych wartości artystycznych, jest tandetna (budzi skojarzenia z wystrojem centrów handlowych, sal weselnych, szpitali) i całkowicie nie pasuje do charakteru wnętrza. Po trzecie Jelita/DNA zasłaniają sklepienie budynku uniemożliwiając podziwianie niesamowitej mozaiki stworzonej z krzywizn dachu i odbijającej się w nim rzeczywistości/struktury budynku;
  • brak konsultacji ze społecznością Wydziału przed wprowadzaniem zmian we wspólnej przestrzeni.

W związku z powyższym wnioskujemy o całkowite usunięcie konstrukcji z holu budynku WNS. Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że przestrzeń budynku nauk społecznych powinna być otwarta na nowoczesną sztukę. Cieszylibyśmy się widząc w tej przestrzeni czasowe ekspozycje, które prezentowałyby współczesny stan myśli i zróżnicowany obraz świata. Zależy nam, by były to ekspozycje niekłócące się z zasadami zrównoważonego rozwoju, a więc nie wymagające dużego zużycia zasobów naturalnych. Jako doktoranci służymy radą i pomocą przy realizacji tego typu przedsięwzięć.


Z poważaniem
Wydziałowa Rada Doktorantów

Odpowiedź Pani Dziekan:


środa, 4 marca 2009

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE NA STUDIACH DOKTORANCKICH NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UG

Dla I roku:

Stypendia dla I roku przyznawane są w oparciu o punktację z rekrutacji. W zależności od ilości pieniędzy do podziału komisja stypendialna każdorazowo ustala wysokość i ilość wypłacanych stypendiów oraz limit punktów, który kwalifikuje do otrzymywania stypendium. Całkowita kwota stypendiów dla I roku nie powinna przekraczać 25% całkowitej kwoty stypendiów wypłacanych dla wszystkich lat studiów doktoranckich. Decyzja o nieprzyznaniu stypendiów dla I roku może być podjęta wyłącznie z powodu niewystarczającej ilości pieniędzy lub braku możliwości rozstrzygnięcia, komu stypendia się należą.


Dla II, III, IV roku:

Stypendia dla II, III, IV roku przyznawane są w oparciu o punktację zgodną z poniższymi zasadami. W zależności od ilości pieniędzy do podziału komisja stypendialna każdorazowo ustala wysokość i ilość wypłacanych stypendiów oraz limit punktów, który kwalifikuje do otrzymywania stypendium. Całkowita kwota stypendiów dla II, III, IV roku nie powinna przekraczać 75% całkowitej kwoty stypendiów wypłacanych dla wszystkich lat studiów doktoranckich

I. PUBLIKACJE

(opublikowane lub przyjęte do druku w ostatnim roku akademickim od października do września – nie można zgłaszać tej samej publikacji dwa razy, przed i po opublikowaniu)

1. Recenzowane publikacje w języku innym niż polski 14 pkt.

2. Recenzowane publikacje w języku polskim 12 pkt.

3. Nierecenzowane publikacje o charakterze naukowym 3 pkt.

4. Recenzja książki opublikowana w czasopiśmie naukowym 2 pkt.

5. Opublikowane tłumaczenie tekstu naukowego 1 pkt.

II. WYSTĄPIENIA

1. Referat na międzynarodowej konferencji 4 pkt.

2. Referat na krajowej konferencji 3 pkt.

3. Inna forma wystąpienia (np. poster na konferencji, otwarty wykład, prezentacja na seminarium) 2 pkt.

III. PRAKTYKI I DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

1. Organizacja konferencji (udział w komitecie organizacyjnym), redagowanie książek lub czasopism o charakterze naukowym (bycie redaktorem) 6 pkt.

2. Staże naukowe poza UG 3 pkt.

3. Prowadzenie zajęć w ramach asystenckiej praktyki dydaktycznej 0,5 pkt. za 45 min. (godzinę lekcyjną)

4. Inna praktyka asystencka 1 pkt.

5. Udział w projekcie badawczym prowadzonym na WNS UG 1 pkt.

6. Pomoc przy organizacji konferencji lub innych wydarzeń na WNS UG 1 pkt.

IV. ŚREDNIA OCEN

1. 5,0 – 2 pkt.

2. 4,9 – 4,0 – 1 pkt.

wtorek, 3 marca 2009

Postulaty

Oto postulaty przygotowane na najbliższe spotkanie Rady Doktorantów:

1. Chcemy wykreślenia "może" z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w punkcie, gdzie mowa o stypendiach (art. 200), a tym samym ustanowienia źródła finansowania tych stypendiów z dotacji budżetowej, czyli niech ministerstwo znajdzie pieniądze na stypendia doktoranckie.

2. Domagamy się odprowadzania składek emerytalnych doktorantom na zasadach podobnych jak odprowadzana jest składka zdrowotna. W sytuacji, gdy ktoś nie pracuje na etacie, to wpada w emerytalną próżnię, a za 40 lat za coś będzie trzeba żyć.

3. Zniesienie opłat za studia, czyli o bezpłatne studia zaoczne + głosowanie w Senacie UG przeciwko wszelkim opłatom (jeżeli dotychczas tak się nie działo)

4. Zobowiązanie przedstawicieli doktorantów oraz Władz Uczelni do występowania na rzecz ustanowienia gwarancji utrzymania bezpłatnej edukacji w Europejskim Obszarze Edukacyjnym (European Educational Space)

5. Upowszechnienie wśród doktorantów informacji o Światowym Tygodniu Działań na rzecz Odzyskania Edukacji oraz zebranie informacji o działaniach na poszczególnych wydziałach.

poniedziałek, 2 marca 2009

Warsztaty dydaktyczne

Studencie! Chcesz mieć wpływ na to, jak prowadzone są zajęcia na uniwersytecie?
Wykładowco! Chcesz wiedzieć, jak lepiej prowadzić zajęcia dydaktyczne?
Chcesz podyskutować na temat nauczania akademickiego?

Doktoranci Wydziału Nauk Społecznych serdecznie zapraszają na
WARSZTATY DYDAKTYCZNE,
na których:

1. porozmawiamy o celach i metodach zadań pracy nauczycielki/nauczyciela akademickiego, sprawnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej
2. będziemy rozwijać umiejętności uczenia i uczenia się, oceny i analizy pracy własnej oraz umiejętności pracy w grupie
3. będziemy hospitować wykłady i ćwiczenia
4. i...

Warsztaty mają charakter otwarty, więc dużo będzie zależeć od Waszych pomysłów!

Pierwsze spotkanie, na którym zajmiemy się:
- rolą studenta na uniwersytecie
- celami nauczania
- specyfiką dydaktyki uniwersyteckiej
- wolnością i przymusem na uniwersytecie
odbędzie się w sobotę 7. marca o godz. 15.00 w sali nr A209/210 w budynku WNS

ZAPRASZAMY!